Latvijas Republikas Veselības ministrija izsludina konkursu uz VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” valdes priekšsēdētāja amatu pārmaiņu vadībā un attīstībā.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari””, veselības aprūpes nozares vadošā ārstniecības iestāde, kuras galvenie darbības virzieni ir medicīniskā rehabilitācija un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana iedzīvotājiem un kuras mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem atgūt neatkarību un cieņpilnu dzīvi.

Meklējam līderi, kurš būs atbildīgs par valsts mēroga rehabilitācijas sistēmas koordinēšanu, efektīvu pārmaiņu vadību un sadarbības veicināšanu ar veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām organizācijām, veidojot uz pacientu centrētu veselības aprūpi.

 

Valdes priekšsēdētāja/-as   amata kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

 1.      Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;

2.      Nevainojama reputācija;

3.      Atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;

4.      Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (medicīnā, tiesību zinātnēs, uzņēmējdarbībā, vadībzinātnē vai finansēs);

5.      Vismaz divu gadu darba pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) augstākā līmeņa vai vidējā līmeņa vadītāja amatā, kurā atrodoties ir pienākums tieši atskaitīties organizācijas (ar darbinieku skaitu ne mazāk kā 200) vadībai;

6.      Valsts valodas prasme normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā (C1 vai augstāks līmenis) un angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī  atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei.

Valdes priekšsēdētāja amata kandidātiem papildus izvirzītās prasības, ņemot vērā atbildības jomu:

Valdes priekšsēdētājam ar pārmaiņu vadības un attīstības kompetences jomu papildus ir jāatbilst šādai obligātai prasībai:

Iepriekšēja pieredze pārmaiņu un attīstības procesu vadīšanā, kas skar organizācijas struktūras, procesu un cilvēkresursu izmaiņas. Sekmīgi rezultāti šo procesu ieviešanā (lūgums CV norādīt konkrētus piemērus).

Valdes priekšsēdētājam ar pārmaiņu vadības un attīstības kompetences jomu papildus obligātajām prasībām tiek izvirzītas šādas vēlamās prasības, kuras var tikt novērtētas ar papildus punktiem:

1. Pieredze digitālo risinājumu ieviešanā, pārvaldības un kontroles stiprināšanā vai darba organizācijas un lietderības uzlabošanā (lūgums CV norādīt konkrētus piemērus);

2. Pieredze apjomīgu projektu un Eiropas Savienības finanšu instrumentu izmantošanā (lūgums CV norādīt konkrētus piemērus);

3. Pieredze kvalitātes un procesu vadībā (lūgums CV norādīt konkrētus piemērus);

4. Izpratne par publisko iepirkumu procesu organizēšanu;

5. Izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību;

6. Zināšanas un izpratne par administratīvo un personāla vadības procesu;

7. Padziļināta izpratne par veselības aprūpes sistēmu valstī.

Kandidātu kompetences tiek vērtētas šādās jomās: stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence); pārmaiņu vadīšana (būtiskā kompetence); līderība un komandas vadīšana; pārliecināšanas un argumentācijas prasme; orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

 

Mēneša atalgojums:  no 4842 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2023. gada 25. augustam (ieskaitot), sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@vm.gov.lv

1.      personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli);

2.      dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā iekļauta informācija par: izglītību (norādot izglītības iestādi, izglītības iegūšanas gadu, iegūto kvalifikācijas līmeni), profesionālo darba pieredzi (norādot darba vietas nosaukumu, nepieciešamo informāciju par darba vietu, ieņemamo amatu, attiecīgās darba pieredzes gūšanas laiku, ilgumu, pieredzes jomu un galvenos pienākumus, vadīto darbinieku skaitu), kā arī pašvērtējumu par valodu zināšanām un kontaktinformāciju (elektroniskā pasta adresi,  telefona numuru) (informācijas sagatavošanā izmantojot tikai pievienoto formu, ko var nolādēt zemāk);

3.      augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā)

4.      apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām un apliecinājumu par nevainojamu reputāciju (izmantot tikai pievienoto formu, ko var nolādēt zemāk);

5.      citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, tiks lūgts iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā līdz 15 minūtēm) par VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam: pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centra “Vaivari”” un Veselības ministrijas sadarbības partnerim – personāla atlases pakalpojumu sniedzējam SIA “ASTRAL Executive Search”. Personas datu apstrādes pārzinis ir Veselības ministrija, kontaktinformācija: Brīvības iela 72 k-1, Rīga LV-1011, e-pasts: pasts@vm.gov.lv

Atlases un novērtēšanas procesu īstenos nominācijas komisija sadarbībā ar personāla atlases pakalpojumu sniedzēju SIA “ASTRAL Executive Search”.

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādē jebkurā laikā, rakstot pieprasījuma uz pasts@vm.gov.lv (ja vēlaties, lai Veselības ministrija pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

VSIA “Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”” valdes priekšsēdētaja amata kandidātu atlasei un novērtēšanai ir izveidota nominācijas komisija, kuras uzdevums ir izvērtēt kandidātus valdes priekšsēdētāja amatam šādā sastāvā: Boriss Kņigins, Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos; Baiba Brasliņa, Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta direktore; Ilze Grīnberga, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte; Anna Klēšmite-Blūma, Latvijas Jauno ārstu asociācijas valdes locekle; Valentīna Berga, Latvijas Ārstu biedrības valdes locekle; Angelika Krūmiņa, Latvijas Ārstu biedrības viceprezidente. Novērotājs ar padomdevēja tiesībām Iluta Gaile, SIA “ASTRAL Executive Search” valdes locekle. Nominācijas komisiju vada Boriss Kņigins Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos.

Dalīties ar vakanci