VAS “Latvijas gaisa satiksme” padomes loceklis (2 amata vietas)

Aicinām pieteikties uz VAS "Latvijas gaisa satiksme" padomes locekļu amatiem

Pieteikšanās: līdz 18.07.2021. (ieskaitot)

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Satiksmes ministriju izsludina konkursu uzvalsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" (turpmāk - LGS) diviem padomes locekļu amatiem: 1) ar kompetenci aeronavigācijas pakalpojumu un to infrastruktūras jautājumu, iesaistīto pušu, uzņēmumu un komandas vadībā; 2) ar kompetenci stratēģiju izstrādes un īstenošanas, korporatīvās pārvaldības jomā, tostarp vismaz vienam padomes loceklim jāatbilst neatkarīga padomes locekļa prasībām.

LGS padomes locekļu amatiem kandidātiem izvirzāmās obligātās minimālās prasības:

1. nevainojama reputācija;

2. valsts valodas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;

3. augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši kompetences jomai (inženierzinātņu, ekonomikas, uzņēmējdarbības, vadības zinātņu, tiesību zinātņu, finanšu vai citā pielīdzināmā jomā);

4. darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā atbilst vismaz vienai no norādītajām prasībām

 • vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā (augstākā vai vidējā līmeņa vadītājs) valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;
 • vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (asociētais profesors, profesors, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas aeronavigācijas pakalpojumu jomā vai citā pielīdzināmā jomā.

LGS padomes locekļu (divi amatu profili) izvirzītās profesionālās pieredzes, kompetences jomas un prasības kandidātiem:

1. Padomes loceklis ar kompetenci aeronavigācijas pakalpojumu un to infrastruktūras jautājumu, iesaistīto pušu, uzņēmumu un komandas vadībā:

 • vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) aeronavigācijas pakalpojumu un to infrastruktūras uzņēmumu, komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā;
 • izpratne un zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar aviācijas nozari un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu.

2. Padomes loceklis ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības jomā:

 • vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) stratēģiju izstrādes un īstenošanas, korporatīvās pārvaldības jomā;
 • vēlama izpratne un zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar aviācijas nozari un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu.

Kandidātiem nepieciešama izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi. Sabiedrības padomes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamas šādas kompetences: stratēģiskais redzējums, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, lēmumu pieņemšana un atbildība, pārmaiņu vadīšana.

Ierobežojumi kandidātiem ir noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtajā daļā un papildu prasība neatkarīgajam padomes loceklim ir atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestās daļas prasībām.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2021. gada 18. jūlijam (ieskaitot), sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: nominacija@pkc.mk.gov.lv.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

1. Personīgi vai elektroniski parakstītu un datētu motivētu pieteikumu (norādot vēlamo kompetences jomu (amata profilu), iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību LGS padomes locekļa amatam, t.sk. attiecīgi darba pieredzi aeronavigācijas pakalpojumu un to infrastruktūras uzņēmumu, komandas vadībā, iesaistīto pušu vadībā; stratēģiju izstrādes un īstenošanas jomā);

2. Padomes locekļa amata kandidāta apliecinājumu (lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu), apliecinot:

 • atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām un neatkarīga padomes locekļa amatam papildus atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestās daļas prasībām;
 • ka kandidāts ievērojot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa amatā;
 • atbilstību likuma "Par valsts noslēpumu" 9. panta prasībām.

3. Dzīves gājuma un darba pieredzes (lūdzam lejuplādēt un izmantot pievienoto formu) aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija(e-pasta adrese, tālruņa numurs);

4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz kandidāts, kurš izglītību nav ieguvis valsts valodā);

6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Mēneša atlīdzība (bruto): 2209 EUR.

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs piecu darbdienu laikā iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par LGS galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti VAS " Latvijas gaisa satiksme" sadarbības partnerim - personāla atlases pakalpojumu sniedzējam SIA "ASTRAL Executive Search";
 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Pārresoru koordinācijas centrs, kontaktinformācija: tālr. 67082903, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050.


Jautājumu gadījumā droši var sazināties arī ar ASTRAL Executive Search konsultanti!


Krista Kristiāna Briņķe
+371 26681185

krista.brinke [at] astralexecutive.com

Atrast darba vietu, kas atbilst ambīcijām un sagādā gandarījumu ne vienmēr ir vienkārši. Tieši tādēļ mēs esam līdzās un palīdzam ikvienam sasniegt mērķus pēc iespējas ātrāk.

ASTRAL Executive Search (IRC Latvia) ir organizācijas IRC Global Executive Search Partners biedrs, kas ir lielākā augstākā līmeņa personāla atlases kompāniju aliance pasaulē.