Valsts kanceleja sadarbībā ar Satiksmes ministriju izsludina konkursu uz akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” (turpmāk – PV) trīs padomes locekļu amatiem, tostarp vismaz diviem padomes locekļiem jāatbilst neatkarīga padomes locekļa prasībām. Pasažieru vilciens padomes funkciju īstenošanai, tās sastāvam jābūt sabalansētam, kur padomes locekļiem kopumā ir nepieciešamas visas padomes funkciju īstenošanas kompetences, noteiktas iemaņas un pieredze.

Obligātās minimālās prasības:

· atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;

· atbilstība likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;

· darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā), kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa/ les uzdevumus konkrētajā amatā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā

            vai

vismaz divu gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības padomes locekļa/-les amatā

           vai

vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā (struktūrvienības vadītāja/-as amats, kurš ir tiešā iestādes vadītāja vai tā vietnieka padotībā) valsts vai pašvaldības iestādē, kas atbildīga par transporta nozares politikas veidošanu vai īstenošanu pasažieru pārvadājumu pa dzelzceļu vai sabiedriskā transporta jomā.

· nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;

· augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība atbilstoši, kompetences jomai (finansēs, ekonomikā, vadībzinībās, tiesību zinātnē, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā);

· valsts valodas prasmes C1 līmenī un angļu valodas prasmes ne zemākas par B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei.

Profesionālās pieredzes un zināšanu prasības:

· vismaz triju gadu darba pieredze (iegūta pēdējo 10 gadu laikā) biznesa stratēģiju izstrādē un ieviešanā un uzņēmumu korporatīvās pārvaldības jautājumos. Izpratne par investīciju piesaisti (vēlams Eiropas Savienības fondu līdzekļu un citu finanšu avotu jomā), projektu plānošanu un realizāciju. Vēlama izpratne par jautājumiem, kas saistīti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu (vēlams pārvadājumiem pa dzelzceļu).

 

Nepieciešamās vadības kompetences:

·  stratēģiskais redzējums (būtiska kompetence);
·  orientācija uz attīstību (būtiska kompetence);
·  plānošana un organizēšana;
·  lēmumu pieņemšana un atbildība;
·  pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2024. gada 15. jūlijam (ieskaitot) elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: nominacija@mk.gov.lv.

Kandidātus/-es lūdzam  iesniegt šādus dokumentus:

1. Pieteikuma vēstuli, iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību PV padomes locekļa/-les amatam, norādot vēlamo kompetences jomu (amata profilu). (Ja vēlas kandidēt vairākās jomās, tad amata profilus vēlams norādīt prioritārā secībā.).

2. Padomes locekļa/-es amata kandidāta/-es apliecinājumu, izmantojot pievienoto formu un apliecinot:

· a
tbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām un neatkarīga padomes locekļa amatam papildus atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sestās daļas prasībām;

· ka kandidāts/-e ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts padomes locekļa/-es amatā.

3. Dzīves gājuma un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauti arī galvenie sasniegumi, pašvērtējums par valodu zināšanām un kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs), izmantojot pievienoto formu. 

4. Augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā).

5. Valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz tikai gadījumā, ja izglītība nav iegūta valsts valodā un tā nav dzimtā valoda).

6. Citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi.

Mēneša atlīdzība padomes loceklim: 1936 EUR un padomes priekšsēdētājam (bruto): 2151 EUR.*

*(Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumos Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” noteikto.)

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs iesniegt stratēģisko redzējumu (prezentācijas formā, līdz 15 minūtēm) par PV galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka jūsu:

1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šā konkursa norisi, kā arī atlases procesā Jūsu dati tiks nodoti AS “Pasažieru vilciens” sadarbības partnerim – personāla atlases pakalpojumu sniedzējam SIA „ASTRAL Executive Search”;

2. personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts kanceleja, kontaktinformācija: tālr. 67082903, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1050.

Dalīties ar vakanci