VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS/-A

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS JOMĀ

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas nami" izsludina atklātu konkursu uz valdes priekšsēdētāja/-s amatu ar kompetenci korporatīvās pārvaldības jomā.


Rīgas valstspilsētas pašvaldībai (turpmāk - Pašvaldība) pieder 100 % kapitāla daļas četrās kapitālsabiedrībās, kas veic sava un pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (divas no kapitālsabiedrībām ir saistītas arī ar uzdevumu izpildi, kas saistīti ar kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, viena - ar palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā un sociālo dzīvojamo māju apsaimniekošanu, un vēl viena - ar tirgus darbības organizēšanu):

Ar mērķi virzīties uz nekustamo īpašumu pārvaldības centralizāciju un esošo kapitālsabiedrību darbības efektivitātes paaugstināšanu, kā arī korporatīvās pārvaldības un administratīvās kapacitātes stiprināšanu ar Rīgas domes 15.12.2021. lēmumu Nr. 1105 "Par SIA "Rīgas nami", SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" reorganizācijas uzsākšanu" uzsākta 4 kapitālsabiedrību reorganizācija apvienošanas ceļā, pievienojot SIA "Rīgas pilsētbūvnieks", SIA "Rīgas Centrāltirgus" un SIA "Rīgas serviss" (turpmāk - pievienojamās sabiedrības) SIA "Rīgas nami" (turpmāk - iegūstošā sabiedrība)


Valdes priekšsēdētāja/-s amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 • Valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī;
 • Nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo;
 • Atbilstība un piekrišana ievērot likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 6. panta un 7.panta ceturtajā daļā noteiktos valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus, 8.un 81.pantā noteikto valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību un novērst citas iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
 • Piekrišana valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem;
 • Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā.

Papildus prasība: Vēlama pieredze kapitālsabiedrību reorganizācijas apvienošanās procesos.

Obligātās prasības darba pieredzei, izpratnei un zināšanām:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības zinātnē, ekonomikā, finansēs, tiesību zinātnē, inženierzinātnēs, nekustamo īpašumu pārvaldības vai citā pielīdzināmā jomā;
 • Vismaz triju gadu pieredze (pēdējo 10 gadu laikā) valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai vairāku struktūrvienību vadībā vidējā vai lielā uzņēmumā (uzņēmuma vadītājs vai cits augstāka līmeņa vadības amats, kas tieši atskaitās uzņēmuma vadībai vai valdei), kas nodrošina valdes locekļa amata uzdevumu izpildei nepieciešamās kompetences un zināšanas;
 • Pieredze kapitālsabiedrības darbības stratēģijas izstrādē un īstenošanas pārraudzībā, procesu plānošanā un vadīšanā;
 • Izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību un darbību, korporatīvās pārvaldības, tai skaitā ilgtspējas un komunikācijas principu pārzināšana;
 • Pierādāma iepriekšēja pieredze pārmaiņu procesu vadīšanā, kas saistīta ar organizācijas struktūru, procesu un cilvēkresursu izmaiņām.

Nepieciešamās kompetences:

 1. Komandas un vadīšana;
 2. Stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 3. Lēmumu pieņemšana un atbildība (būtiskā kompetence);
 4. Orientācija uz attīstību.

Valdes locekļu mēneša atlīdzību nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru".

Mēneša atlīdzība (bruto): 7 150 EUR


PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2022. gada 26.septembrim (ieskaitot) iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi: "Pieteikums SIA "Rīgas nami" Valdes priekšsēdētāja amatam" elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: RNpersonals@riga.lv.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību);
 • Curriculum Vitae (CV) (iesniegt speciāli sagatavotajā formā, CV forma pieejama zemāk);
 • valdes locekļa amata kandidāta atbilstības apliecinājums (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājumu formu, apliecinājums pieejams zemāk)
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijas. Ja ārzemēs iegūta izglītība, tad izziņa no Augstākās izglītības centra par izglītības pielīdzināšanu;
 • ja izglītība nav iegūta latviešu valodā un vērtējums nav norādīts CV, valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz parakstīti ar drošu elektronisku parakstu.

Atkarībā no valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem saistībā ar Covid-19 vīrusu intervijas var notikt gan klātienē, gan attālinātā režīmā. 


SIA "Rīgas nami" valdes locekļu personāla atlases un novērtēšanas process sastāvēs no vairākām kārtām, un to īstenos atlases konkursa nominācijas komisija un personāla atlases kompānija SIA "ASTRAL Executive Search".

Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā piecu dienu laikā iesniegt sagatavotu prezentāciju ar nominācijas komisijas noteikto tēmu (prezentācijas ilgums - ne vairāk kā 15 minūtes).

SIA "Rīgas nami" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu kandidātu nominēšanas komisijā darbojas Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Pārresoru koordinācijas centra Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne, SIA "Nordic and Baltic Property Group" vadītāja Baltijas valstīs Jekaterina Kolosova, Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniece Rita Logina. Komisiju vada SIA "Rīgas nami" padomes priekšsēdētājs Andris Vārna.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic atlases kompānija SIA "ASTRAL Executive Search" un SIA "Rīgas nami" (Datu pārzinis). Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei jebkurā laikā, rakstot attiecīgo pieprasījumu uz e-pastu: info@astralexecutive.com (ja vēlaties, lai SIA "ASTRAL Executive Search" pārtrauc Jūsu datu apstrādi) vai uz e-pastu: rndatuspec@riga.lv (ja vēlaties, lai SIA "Rīgas nami" pārtrauc Jūsu datu apstrādi).


KONTAKTPERSONA

Jautājumu gadījumā droši sazinies ar ASTRAL konsultanti!

Krista Kristiāna Ziediņa

krista.ziedina [at] astralexecutive.com

Atrast darba vietu, kas atbilst ambīcijām un sagādā gandarījumu ne vienmēr ir vienkārši. Tieši tādēļ mēs esam līdzās un palīdzam ikvienam sasniegt mērķus pēc iespējas ātrāk.