1. Definīcijas

Kandidāts- persona, kas pieteicies uz izsludināto vakanci vai iesūtījis savus datus SIA “ASTRAL Executive Search” datu bāzē.

Personas dati- jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (Kandidātu).

Apstrāde – jebkura ar personas datiem veikta darbība, tai skaitā, vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, nodošana utml.

2. Informācija par datu pārzini

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “ASTRAL Executive Search”, vien.reģ.nr. 40203075122, juridiskā adrese: Raunas iela 1 a, Sigulda, LV-2150, (turpmāk – ASTRAL Executive Search).

3. Datu apstrādes politikas mērķis

Politika izstrādāta, lai nodrošinātu un informētu Klientus par ASTRAL Executive Search realizēto Personas datu apstrādi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kā arī Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

4. Personas datu kategorijas un ieguves avoti

4.1. Kandidāta pienākums ir iesniegt tādus datus, kas nepieciešami, lai Pārzinis varētu izvērtēt kandidāta atbilstību vakancei, kam Kandidāts ir pieteicies.

4.2. ASTRAL Executive Search apņemas darīt visu iespējamo, lai pēc iespējas minimizētu datu apstrādi un neapstrādātu tādus Personas datus, kas nav nepieciešami Kandidāta atbilstības izvērtēšanai. Tomēr, Kandidātam vēlams pievērst uzmanību, vai iesniegtajā CV un pieteikumā tas neatklāj par sevi informāciju, kas nav nepieciešama kandidāta atbilstības izvērtēšanai, jo īpaši informāciju, kuru darba devējam aizliegts no kandidāta iegūt un pieprasīt sludinājuma izvietošanas un darba intervijas laikā, t.sk., informāciju par grūtniecību, ģimenes vai laulības stāvokli, iepriekšēju sodāmību, izņemot gadījumu, kad tam attiecībā uz veicamo darbu varētu būt būtiska nozīme, reliģisko pārliecību vai piederību pie kādas reliģiskās konfesijas, piederību pie kādas politiskās partijas, darbinieku arodbiedrības vai citas sabiedriskās organizācijas, nacionālo vai etnisko izcelsmi.

4.3. Lai izvērtētu kandidāta atbilstību vakancei, ir nepieciešams apstrādāt šādus Personas datus:

  • Vārds, uzvārds
  • Kontaktinformācija
  • Informācija par izglītību
  • Darba pieredze
  • Valodu zināšanas
  • Papildu profesionālās zināšanas, piemēram, IT, apmeklētie specializētie kursi
  • Atsauksmes
  • Papildus prasmes un informācija, kas norādīta, piesakoties vakancei

4.4. ASTRAL Executive Search datus iegūst no kandidāta, pieteikumu formas mājas lapā, publiskajām CV datubāzēm, kā arī no mūsu sadarbības partneriem un vajadzības gadījumā- no atsauksmju sniedzējiem.

5. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats un mērķis

5.1. Kandidātu sniegtie Personas dati tiek apstrādāti tikai vakances atlases vajadzībām, kam kandidāts pieteicies.

5.2. Katrs kandidāts tiek informēts (e-pastā vai klātienē) par iespēju piekrist vai nepiekrist sava CV un papildus informācijas saglabāšanai iekšējā datu bāzē.

5.3. Gadījumā, ja kandidāts nepiekrīt personas datu apstrādei, ASTRAL Executive Search neizskata viņa kandidatūru vakancei.

6. Datu glabāšana

6.1. Personas datus uzglabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti vai tik ilgi, cik ir noteikts normatīvajos aktos.

6.2. Gadījumā, ja Kandidāts būs atsaucis piekrišanu savu Personas datu apstrādei, tā Personas datu dzēšana tiks nodrošināta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā.

6.3. ASTRAL Executive Search īsteno dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi personas datiem, to izpaušanu vai citu prettiesisku personu datu izmantošanu, un drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

7. Kandidāta tiesības uz informāciju un datu labošanu un/vai dzēšanu

7.1. CV, kas ir vecāki par 5 gadiem, tiek papildināti vai izdzēsti.

7.2 Kandidātam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt piekļuvi saviem sniegtajiem datiem, lūgt tos labot vai izdzēst, nosūtot šādu lūgumu uz e-pastu: info@astralexecutive.com.

7.3. Kandidātam ir tiesības atsaukt piekrišanu savu Personas datu tālākai apstrādei, nosūtot ASTRAL Executive Search savas kandidatūras atsaukumu konkrētajai vakancei, šādu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: info@astralexecutive.com.

7.4. Gadījumā, ja Kandidāts uzskata, ka tā tiesības attiecībā uz datu apstrādi tiek pārkāptas, Kandidātam ir tiesības iesniegt sūdzību ASTRAL Executive Search, nosūtot iesniegumu uz e-pastu: info@astralexecutive.com.