Organizācijas funkciju auditu organizācijas izmanto, lai veiktu cilvēkresursu funkciju, atbildību un kompetenču objektīvu un neatkarīgu novērtējumu.

Auditam var būt dažādi mērķi un ieguvumi atkarībā no pašreizējām organizācijas vadības vajadzībām. Tas ir komplekss un uz ASTRAL ekspertu kompetenci balstīts novērtēšanas process.

ORGANIZĀCIJAS FUNKCIJU AUDITU realizēšanas iemesli:

 • Organizācijas darbības uzlabošana kopumā un cilvēkresursu optimizācija;
 • Izmaksu optimizācija un darbinieku skaita samazināšana;
 • Cilvēkresursu vadības sistēmas pilnveidošana organizācijā;
 • Izveidot pamatu darbinieku individuālajai izaugsmei un karjeras plāniem;
 • Personāla kvalitātes līmeņa novērtēšana (kompetences, spējas, prasmes);
 • Efektīva cilvēkresursu izmantošana;
 • Cilvēkresursu apjoma atbilstība – optimālās personāla kapacitātes noteikšana;
 • Pareizi darbinieku pilnvaru un pienākumu apjoma izmantošana;
 • Organizācijas cilvēkresursu pašreizējā stāvokļa novērtējums.

Organizācijas funkciju audits var būt vērsts uz visu organizāciju vai tikai atsevišķu organizācijas daļu – organizācijas struktūrvienību.

UZŅĒMUMA ĪPAŠNIEKU, VALDES, PADOMES ieguvumi būs:

 • Izanalizēts pienākumu, atbildību un pilnvaru sadalījums uzņēmumā;
 • Izanalizēti struktūrvienību / darbinieku uzstādītie mērķi;
 • Izanalizēti procesu plānošanas un pārskatīšanas pieejas;
 • Objektīva darba procesu norise un to piemērotība uzstādīto mērķu sasniegšanai;
 • Izanalizēta esošo vadītāju piemērotība saviem amatiem un lomām;
 • Izanalizēta esošās organizatoriskās struktūras piemērotība uzstādītājiem mērķiem un notiekošajiem procesiem;
 • Izanalizētas funkciju pārklāšanās, vērtību nepievienojošas un nelietderīgas darbības.
 • Izanalizētas iekšējo instrukciju apjoms un to lietderība.

Organizācijas funkciju auditu ASTRAL eksperti noslēdz ar konkrētu priekšlikumu un aktivitāšu plānu.

Vērtīgs instruments, lai izvērtētu un uzņēmuma vadībai sniegtu ierosinājumus indivīdu, struktūrvienību un visas organizācijas efektivitātes paaugstināšanai.